Jdi na obsah Jdi na menu
 


Některé pojmy

18. 5. 2008

Amnézie - časově ohraničená ztráta paměti.

Sofisté - starořečtí učitelé moudrosti.

Systémy sociální stratifikace patří mezi ně kasty a stavy.

Gender je termín používaný pro soubor sociokulturně vytvořených sociálních rolí spjatých s biologickým pohlavím.

Gender je termín pro skupiny vlastností a chování formované kulturou a spojené s obrazem muže a ženy.

Gender studie je pojem označující studium rolí žen a mužů ve společnosti.

Kognice označuje procesy související s poznáváním (vnímání, myšlení apodobně)

Alfred Adler je spjat se směrem v psychologii , nazvaný individuální psychologie.

Jean Piaget je švýcarský psycholog, filozof, představitel teorie kognitivního vývoje.

Distres označuje neúměrný stres, který organismus není schopen vyrovnat.

Pojmem deprivace označujeme -  chronické neuspokojení potřeb nebo nedosahování vytyčených cílů.Chronické neuspokojování psychických potřeb.

Otogeneze se zabývá individuálním vývojem člověka od oplození do smrti.

Ekvilibrum označuje rovnovážný stav.

Komplex Oidipův v psychoanalýze označuje lásku, touhu v raném dětském vývoji po sexuálním styku s rodičem opačného pohlaví.

Pojem extenze znamená rozšíření.

Termín kolektivní nevědomí a archeotyp je spjat se jménem C.G.Junga.

Introspekce je záměrné systematické pozorování, jehož předmětem je sám pozorující.

Knihu "Výklad snů" napsal v roce 1889 S.Freud.

Pojmem psychopatie označujeme duševní poruchu, nemoc, poruchu osobnosti.

Jeden z o "otců" sociologie É.Durkheim charakterizuje společnost jako souhrn sociálních jevů.

Sociolog Herbert Spencer je spojen s pojmy - Organicismius a evolucionismus.

Autorem pojmu "Myslím tedy jsem." je René Descartés.

Sociologie se má podle Maxe Webera zabývat pouze takovým jednáním , kterému lidé přisuzují smysl a jež dělají s ohledem na druhé lidi. Takové vymezení předmětu sociologie nazývá sociologický nominalismus.

Behaviorální psychologie se zaměřuje na vnější manifestní chování.

Sóma označuje - tělo.

Vysvětlení pojmu charakter - Je to souhrn psychických vlastností osobnosti, které se projevují v mravní stránce jejího chování a jednání. Formuje především prostřednictvím výchovy a dalších společenských jevů.

Sangvinikovi jsou přisuzovány tyto temperamentové vlastnosti - čilý, veselý, společenský, nestálý.

Suicidium označuje - záměrné zabití sebe sama (sebevražda).

Osobnost je celek duševního života člověka.

Metakominikace je souhrn neverbálních projevů včetně intonace hlasu.

Komunikátor je ten, kdo informaci vysílá.

Nositelem Nobelovy ceny za literaturu je Jaroslav Seifert.

Naším předním světově známým psychologem je Zdeněk Matějíček.

Zdeněk Matějíček je jméno předního dětského psychologa.

Anticipace je předvídavost.

Sociální práce jako instituce moderní společnosti funkci sociální kontroly má.

Sionismus je politické hnutí židů.

Adopce je osvojení.

Šikana na pracovišti se nazývá mobbing.

Naciturus je, počatý avšak dosud nenarozený plod v těle matky, pokud se narodí živý.

Nejrozšířenějším druhem důchodu je důchod starobní.

Autorem výroku "nebát se a nekrást " je  T.G.Masaryk.

Paliativní péče je druh péče, která nastupuje v případě, že nemoc nelze u pacienta vyléčit.

Obraz jednotlivého znaku vnímaného předmětu se nazývá počitek.

Psychologie jako věda vznikla koncem 19.století.

Etický kodex sociálních pracovníků ČR vydala v roce 1995 Společnost sociálních pracovníků ČR.

Asertivita je schopnost zdravě se prosadit.

Deprivace je stav nedostatečného uspokojování potřeb.

Moderní teorii elit vytvořil V.Pareto.