Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další informace k učení

10. 5. 2008

Počátek vědecké psychologie

Wilhelm Wundt (1839-1920)

1879 - Psychologická laboratoř (Lipsko)

- introspekce

Charakter psychologie jako vědy

Disciplína :

- pravděpodobnostní

- probabilistická

- stochastická

Vědomí ..............................nevědomí

- vědomí je stav mysli, obsahuje to, co prožíváme a co si uvědomujeme

- předvědomí - mentální obsahy, které mohou být úsilím uvědoměny, ale nejsou v daném okamžiku ve vědomí.

- (osobní) nevědomí - duševní obsahy, které si v daném okamžiku neuvědomujeme :

a / potlačené / vytěsněné obsahy

b / zautomatizované činnosti

c / komplexy

- kolektivní nevědomí - zděděné obsahy : instinkty a archeotypy

1 - persona, animus /a, stín, úplné bytostné Já

Metody psychologie

- INTROSPEKCE - pozorování zaměřené na sebe, vlastní prožívání

- EXTRASPEKCE - pozorování zaměřené na druhé :

a / individuální x skupinové

b / zúčastněné x nezúčastněné

c / strukturované x nestrukturované

d / v přirozených podmínkách x v nepřirozených podmínkách

Experiment

- experimentum - pokus, zkouška

- soubor jednání , jehož účelem je verifikovat (ověřit) nebo falzifikovat (vyvrátit) hypotézu nebo poznatek :

1 / nezávislé proměnné - jimi manipulujeme

2 / závislé proměnné - registrujeme

3 / vztahy odehrávající se v black box - na ně usuzujeme

Experiment - jednoduchý slepý pokus = zkoumané osoby nevědí, která je ve výzkumném a která v kontrolním souboru

- dvojitý slepý pokus = zkoumané osoby ani výzkumní nevědí, který ze zkoumaných jedinců je ovlivněn a který nikoliv

Experiment - placere - líbit se

- placebo - původně nečinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék, je užíván jako kontrolní vzorek při testování léků

- placebo efekt - obecně pozitivní dopad placeba na pacientův stav.

Sociometrie - měří jak vypadá nějaký vztah

- metoda analýza sociálních systémů

- výsledkem je sociogram

Paradigma

- z řeckého slova

- obecně paradigma = určitý vzor vztahů či vzorec myšlení

- ve vědě = souhrn základních doměnek, předpokladů, představ dané skupiny vědců o tom :

1 / o tom co zkoumat (fce orientační)

2 / jak to zkoumat (fce metodologická)

3 / jaká jsou pavidla tohoto zkoumání (fce normativní)

Paradigma - Thomas Kuhn

- 1965 - Struktura vědeckých revolucí

- životní cyklus vědy :

1/ fáze normální vědy

2 / fáze skepse a kritiky

3 / fáze krize

- viz geocentrické - > heliocentrické paradigma

Paradigma v psychologii

- počátky vědy , experimentální psychologie

- strukturalismus a funkcionalismus

- behavioralismus -> kegnitivně-behaviorální směry

- gestalt psychologie - > kognitivní psychologie

- psychoanalýza - > psychodynamické směry, humanistická psychologie

Albert Bandura nar.4.12.1925

- teorie sociálního učení

- zástupné učení

- self-efficecy - sebeúčinnost, vnímaná vlastní zdatnost

Kognitivní psychologie

- předmětem mentální procesy, především kognitivní

- vliv počítačů

- psychika - systém zpracování informací

Vnímání a stres

- sakadické oční pohyby - nejrychlejší pohyby svalů lidského těla

Základní dimenze psychiky

a / oblast kognitivní - poznávací procesy (zahrnuje procesy vnímání, myšlení, pozornost, paměť, rozhodování)

b / oblast emocí a motivace - zahrnuje oblast prožívání (emoce, city), vůle a chtění (motivace)

c / oblast konativní - zahrnuje chování a jednání

KOGNICE - vnímání
- vnímání - odraz reality ve vědomí zprostředkovaný smyslovými orgány indukujícími fyzikální a chemické podněty
- analyzátor - komplex pro zpracování informací sestávající ze tří částí : smyslový orgán, nervové dráhy a nervové centrum
- senzorické procesy, čití - příjem a zpracování iformací ve smyslových orgánech, jejichž výsledkem je počitek
Kognice - paměť
- paměť - schopnost organismu přijímat, uchovávat a vyvolávat přechodné vjemy, a to i po odeznění vyvolávajících podnětů
- pamětní stopa - engram
- Fáze paměťového procesu
-> Impregnace - vstup informace
-> Retence - ukládání informace
- > Reprodukce - znovuvybavení informace
Paměť
- asociativní
- neasociativní : habituace ; senzituace
- logická
- mechanická (memotechnické pomůcky)
Zdroj internet : Jana Marie Havigerová UHK