Jdi na obsah Jdi na menu
 


Správní právo

18. 5. 2011

 

Správko - okruhy
 1. Pojmy správa, soukromá správa a veřejná správa, materiální a formální pojetí veřejné správy , rozdíly mezi veřejnou správou, zákonodárstvím, soudnictvím a vládou.
 2. Členění veřejné správy podle hledisek organizačního uspořádání, právní formy a úkolů veřejné správy, státní správa a samospráva.
 3. Pojem, předmět a systém správního práva, správní právo hmotné a správní právo procesní, právo veřejné a právo soukromé, vztahy správního práva a správní vědy.
 4. Prameny správního práva, platnost, účinnost a publikace právních předpisů.
 5. Statutární předpisy a vnitřní předpisy ve veřejné správě, platnost, účinnost a publikace právních předpisů.
 6. Subjekty, obsah a předmět administrativně právních vztahů, působnost a pravomoc ve správním právu, podmínky výkonu pravomoci subjektů veřejné správy, veřejná subjektivní práva a veřejné povinnosti.
 7. Pojem správní akt a členění správních aktů (včetně příkladů z pozitivního práva).
 8. Náležitosti a vady správních aktů, fikce a domněnka vydání správního aktu.
 9. Vlastnosti správních aktů, řetězení a subsumpce správních aktů, správní akty mimo sféru rozhodování o subjektivních právech.
 10. Pojem veřejnoprávní smlouva, členění veřejnoprávních smluv a úprava v českém právu, veřejnoprávní omezení smluvních aktivit subjektů veřejné správy.
 11. Faktické pokyny a donucovací úkony - charakteristika a členění, jiné (právně nezavazující) úkony veřejné správy - charakteristika a členění, procedurální aspekty.
 12. Pojmy správní trestání a správní delikt, prameny úpravy správního práva trestního, druhy a charakteristika správních deliktů.
 13. Pojem přestupek, prameny přestupkového práva, základy odpovědnosti za přestupek, skutková podstata přestupku.
 14. Řízení o přestupcích - prameny úpravy, příslušnost správních orgánů, účastníci řízení, průběh řízení.
 15. Řízení o přestupcích - prameny úpravy, přezkoumávání rozhodnutí, zkrácené řízení, sankce a ochranná opatření.
 16. Pojem a charakteristika správního dozoru, prameny úpravy, obsah právních vztahů při výkonu dozoru, fáze dozoru a úkony dozorčích orgánů.
 17. Pojem a charakteristika veřejného užívání, užívání obecné a zvláštní, předmět a subjekty veřejného užívání, příklady z pozitivního práva.
 18. Vyvlastnění a územní omezení majetkových práv.
 19. Pojmy správní proces a správní řízení, charakteristika správního řízení, prameny úpravy, rozsah působnosti správního řádu.
 20. Zásady správního řízení.
 21. Subjekty a průběh správního řízení.
 22. Přezkoumávání rozhodnutí ve správním řízení a výkon rozhodnutí.
 23. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy, veřejnoprávní korporace, veřejný ústav a veřejný podnik a jiné subjekty veřejné správy.
 24. Ústavní základy organizace české veřejné správy, kriteria členění české veřejné správy, vykonavatelé státní správy (přímí a nepřímí).
 25. Pojem územní samospráva, obecní zřízení a krajské zřízení, státní dozor nad veřejnými samosprávnými korporacemi, Evropská charta místní samosprávy.
 26. Pojem státní služba, obecná charakteristika právní úpravy v soudobých demokraciích a právní úprava v ČR.
 27. Náhrada škody nebo jiné újmy ve veřejné správě.
 28. Parlamentní kontrola veřejné správy, kontrola veřejné správy vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem a Veřejným ochráncem práv.
 29. Kontrola veřejné správy vykonávaná Ústavním soudem a ochrana před nezákonnými právními předpisy.
 30. Petice a stížnosti ve veřejné správě.
 31. Pojem a obecné předpoklady správního soudnictví a správní soudnictví v ČR.
 32. Jiné vztahy mezi veřejnou správou a soudy (mimo správní soudnictví).

 

Vypracované otázky nalaznete: ZDE