Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přednáška z PEU 1.4.2011

15. 5. 2011

 

Soutěžní právo
Soutěžní politika – jednání z vnitřních politik EU
(Vnější a vnitřní) – vnitřní trh (26 odst.2 vymezen vnitřní trh)
 
Soutěžní politika – oblast zaměřená na vnitřní trh
-          Výlučná pravomoc (může vydávat legislativní předpisy)
Čl.3 – fungování EU
 
Soutěžní politika – souhrn všech činností k tomu kompetentních orgánů EU jejímž cílem je zajistit ochranu hospodářské soutěže ne vnitřním trhu EU.
Souhrn všech činností -> nelegislativních – aplikační činnost
-> legislativních – vydávání zákon
 
Evropská komise – režisér ochrany hospodářské soutěže
 
Evropská komise – kontrolní pravomoce, má odpovědnost za dodržování pravidel na vnitřním trhu
 
Evropská komise – prvoinstanční orgán EU ve věcech vnitřního trhu; navrhuje právní předpisy (legislativní akt)
 
Evropská komise – může některé pravomoce delegovat 1/2003 -> pravomoc deleguje na národní orgány. V ČR je to úřad na ochranu hospodářské soutěže.
 
Soudní dvůr je také kompetentní….
Hospodářská soutěž – ekonomické soupeření minimálně dvou podniků.
 
Podnik v EU – vymezení pojmu vyšlo z judikatury Höffner, Wouters
Podnik v EU – tj.autonomí hospodářská jednotka (bez ohledu na financování)
 
Ochrana hospodářské soutěže
·         Před monopolizací trhu (kartelové právo <antitrustové>)
·         Před ekonomickou silou podniku (zákaz zneužití dominantního postavení)
·         Dostatečně chránit soukromé podniky před dotacemi státu (veřejné podpory a regulace)
·         Před nekalými (antidumping) praktikami podniků (mimo Evropské státy)
·         Chránit před diskriminací
 
Nástrojem regulace a ochrany hospodářské soutěže je soutěžní právo.
Soutěžní právo – je souhrn všech předpisů hmotně i procesně právních jejichž předmětem je regulace hospodářské soutěže.
 
Prameny :
·         Zakládací smlouvy
·         Primární -> smlouva o fungování EU čl.101 – 109
·         Sekundární právo - > nařízení č.1/2003
                                -> nařízení č.139/2004 (fůze – spojování podniků)
 
Aplikace soutěžního práva – působnost
Územní působnost – užívá se princip účinků vlivu soutěžitelů na vnitřní trh.
 
Oblast EU čl.52 o EU
Území EU -> kam aplikovat.
Uvnitř státu (ČR) – platí vnitřní ochrana hospodářské soutěže
 
Mimo ČR v EU platí normy na ochranu hospodářské soutěže – Soutěžní právo EU (příhraniční prvek->pravidla evropská)
ČR smlouva o EHP (Evropský hospodářský prostor)
Teritorialita
 
Exteritorialita (stát mimo EU obchoduje v EU má tedy vliv na vnitřní trh) – podniky ze třetích zemí.
 
Osobní působnost – podniky, sdružení podniků, státy.
 
Působnost věcná – jaké kategorie norem jsou.
 
Věcná působnost
1.      Oblasti soutěžního práva jsou kartely. Kartelové právo čl.101 (co se rozmí skutkov.podst.) hmota čl.102
2.      Oblast soutěžního práva je kontrola spojování podniků (fůzí) ->nařízení 139/2004 – tj.hmota i proces
3.      Oblast -> veřejné podniky, veřejná podpora, liberalizace -> členské státy podnikají určité kroky k příjmání předpisů (čl.106-109 smlouva o fung.EU)
 
Kartelové právo čl.101
- jaká jednání jsou zakázána
 
Generální klauzule vymezuje skutkové podstaty, protisoutěžní chování:
1.      Veškeré dohody mezi podniky
2.      Rozhodnutí sdružení podniků (společné rozhodnutí)
3.      Jednání ve vzájemné shodě.
Čl.101 odst.1 obecně – podniky kdy se to považuje za zákázané
Odst.2 sankce. Sankcí je neplatnost dohody od počátku, náhrada škody, finanční snkce
Odst.3 stanoví výjimky - > z úhlu pohledu může dojít na skutkové podstaty – >odůvodnitelné důvody neaplikují se sankce.
Čl.102 – ÚZ – oligopol, duopol, monopol
Dominantní postavení – United Brands
101, 102
1/2003 – platnost od květen 2004
 
Ex post - > následná kontrola
 
Ex ante -> kontrola fůzí
 
Kontrola fůzí – preventivní (ex ante 39/2004)
A -> B =>B
A->B=>C (nový podnik)
 
Evropská komise musí vydat souhlasné stanovisko (podnik musí mít obrat)
Liberalizace ->je to činnost členských států odstraňující překážky …
Čl.106 veř.podniky – neoprávněné subvence
Čl.107 a 108
 
Prostor svobody bezpečnosti a práva
Část 3.hlava 5 o fung.EU
 
Tři stěžejní základní dokumenty:
1.      Svoboda – tématika migrační, zahrnuje vízovou politiku (šengenská víza), politika azylová a přistěhovalecká -> migrace občanů EU v prostoru EU (šengenském prostoru)
2.      Bezpečnost – (oblasti, které mají přispět k ochraně a bezpečnosti, tr.právo, spolupráce na úrovni policejní (Europol), spolupráce v oblasti Justice ve věcech trestních – činnost Eurojustu-> boj proti organizovanému zločinu, xenofobie a rasismus, prevence protidrogová
3.      Oblast práva – spolupráce v občanských věcech, vymáhání pohledávek
 
 
Šengenská spolupráce
- podstatou a smyslem je zajistit svobodný přesun občanů bez kontrol na hranicích (z jednoho členského státu EU do druhého)
- začala v roce 1985 Šengenská úmluva (Německo, Francie a státy Beneluxu se sešli ve městě Šengen, kde byla podepsána mezinárodní smlouva) Šengenská úmluva - -> zajistit volný pohyb lidí přes hranice. Prováděcí předpis na překročení hranic -> 1990.
V roce 1993 smlouva o EU.
1999 – Amsterodamská úmluva
2007 – ČR splnila – hranice -> volný pohyb bez kontrol.
 
Šengenské ACQUI {eki} – souhrn všech předpisů, které se vztahují k EU. (Hranice zůstavají – kontroly nejsou!!!)
Oblasti šengenské spolupráce
1.      Ochrana vnějších hranic
2.      Šengenské informační systém
3.      Policejní a justiční spolupráce
4.      Vízová a azylová politika
5.      Ochrana osobních údajů
 
Vízová politika (spolupráce)
- politika týkající se kontroly na hranicích
Vízová politika je hlavní pilíř ochrany vnějších hranic.
Je to hlavní nástroj regulace migrace. Jde o nastavení podmínek pro vstup do šengenského prostoru. Vízová politka v čl.77 smlouvy o fung.EU (existuje spousta prováděcích předpisů)
 
Šengenská víza
1.      Krátkodobá vízum typu „C“
2.      Dlouhodobá víza typu „D“
 
Krátkodobá víza od roku 2000 - > je udělováno osobě (třetího státu), která splní podmínky na dobu tří měsíců, ale nesmí přesáhnout půl roku (např.jede na měsíc do ČR pak jede do Ruska na měsíc a pak se vrátí do ČR a dobere ty dva měsíce – tato doba trvání víza nesmí přesáhnout půl roku) (mimo Velkou Británii, Dánsko, Irsko – tam platí jejich pravidla)
- nařízení rady 539/2001 – stanoví v příloze 1 seznam zemí, které podléhají vízové povinnosti; v příloze 2 jsou státy, které nepodléhají vízové povinnosti. Nařízení EP a REU 810/2009 –vízový kodex (platí od Května 2010).
 
Dlouhodobá víza
- tato oblast není v EU harmonizovaná, je závislá na povolení k pobytu a s tímto se vydává dlouhodobé povolení (je to na státě). V ČR dlouhodobý pobyt cizince - může vyjet na 3 měsíce i do jiných států EU (265/2010)
Čl.77 -> upravuje problematiku vízové politiky odst.1 a) b) c)
Azylová politika čl.78 odst.1; odst 2 – a-g
Čl.79 odst.1 – přistěhovalectví
 
Politika policejní
- společný postup policejních orgánů čl.87
- celní orgány
- Europol – má zajistit podporu a posílení spolupráce států EU (zejména organizovaný zločin)
Úmluva o Europolu od r.1999 – sídlí v Haagu
 
Europol:
·         V čele je ředitel
·         Finanční výbor
·         Správní rada
·         Sídlo v každém státě
Europol spolupracuje s Eurojustem
Čl.88 odst.2
 
Justiční spolupráce
Spolupráce soudů; vzájemnost uznávání rozsudků.
Rozsah co se uznává (provedení důkazů)
Eurozatykač – Evropský zatýkací rozkaz –na základě rozhodnutí rady (o Evropským zatýkacím rozkazu). Eurojust – v rámci EU čl.85 sídlo v Haagu
 
Spolupráce ve věcech občanských
Kapitola 3 – sbližování předpisů procesních (civilu) a uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí čl.81.