Jdi na obsah Jdi na menu
 


Právo Evropské Unie 2011

15. 5. 2011

29 otázek 2011

1. Jaký pramen práva tvoří právní základ pro organizaci a činnost orgánů EU?
Primární právo, zakladatelské smlouvy, SFEU
 
2. Co je judikatura Soudního dvora EU?
Normotvorný výsledek rozhodovací činnosti SD.
 
3. Kde se zveřejňují právní předpisy EU?
Úřední věstník EU.
 
4. Uveďte závazné právní akty EU.
Nařízení, směrnice a rozhodnutí.
 
5. Jaký je rozdíl mezi zásadou přímého účinku a nepřímého účinku?
Přímý účinek – právní norma zakládající práva a povinnosti pro subjekty EU.
Nepřímý účinek – spočívá v erokonformním výkladu, norma nestanovuje přímo práva.
 
6. V čem spočívá rozdíl mezi principem nadřazenosti a principem přednosti?
- Princip nadřazenosti – právní síla.
- Princip přednosti – aplikační přednost v případě rozporu ustanovení primárního práva má přednost před normou vnitrostátní.
 
7. Jaký byl právní závěr ESD ve věci Frankovich (1b):
ESD ve svém rozsudku dovodil, že pokud právo ES stanoví, členského státu povinnost upravit určitým způsobem právní postavení osob, ten svou povinnost nesplní
-> konkrétním subjektům vznikne škoda a na celý případ nelze aplikovat teorii bezprostředního účinku -> stát odpovídá za škody způsobené nesplněním jeho povinnosti
-> Tři podmínky odpovědnosti státu:
- neprovedená norma zakládá práva jednotlivců
- práva jednotlivců jsou dostatečně identifikovatelná
- nexus mezi porušením závazků státu a škodou jednotlivců
 
8. Které orgány zajišťují v EU kontrolu?
Evropská centrální banka, Soudní dvůr EU, Ombudsman, Úřad pro ochranu osobních údajů, Evropský účetní dvůr.
 
9. Vymezte tyto pojmy:
a)      Nečinnost – příslušný orgán nečinil v zákonem stanovených lhůtách.
b)      Náhrada škody – vznik škody majetková újma -> např. nesprávným úředním postupem
c)       Neplatnost právního aktu – nesplňuje formální a procedurální náležitosti -> např. rozhodnutí vydané místně nepříslušným orgánem.
d)      Aktivní a pasivní legitimace – aktivní – oprávněnost být stranou řízení (podat žalobu), -pasivní – na co a na koho se žaloba může podat
e)      Generální advokát – BGA – poradce soudu, který vypracovává odůvodněné nezávislé stanovisko k případu, členy soudu nikoliv soudci 5 stálých a 3 rotující.
 
10. Popište řízení o předběžné otázce (podstata řízení, právní zakotvení, předmět).
Nesporné řízení ; národní soud, který si neví rady s otázkou výkladu či platnosti právního aktu práva EU (primární, sekundární) nutné pro rozhodnutí, konkrétního sporu ve věci - > zajištění účinného a stejnorodého uplatňování právních předpisů EU a k zabránění rozdílného výkladu.
 
11. Vysvětlete pojem:
a)      Zboží – výrobky ocenitelné penězi
b)      Služba – činnost poskytnutá za úplatu
c)       Kapitál – přesun peněz – přímé investice včetně investic do nemovitostí.
d)      Celní unie – vnitřní prostor vymezený členskými státy – společný celní sazebník.
e)      Opatření rovnocenné účinkům kvót – kvantitativní omezení
 
12. Jaký je rozdíl mezi volným pohybem kapitálu a volným pohybem plateb?
Kapitál – přesun peněz – kapitálu za účelem investic.
Platba – přesun peněz za zboží či služby [Čl. 63-66 SFEU]
 
13. Jaké kategorie činností jsou chápány pod označením služba?
Činnosti průmyslové povahy, obchodní povahy, řemeslné činnosti, činnost v oblasti svobodných povolání. [Čl. 57 SFEU]
 
14. Vysvětlete podstatu volného pohybu služeb.
Možnost poskytnutí služeb v jiném členském státě než je subjekt usazen. [Čl. 56. SFEU]
 
15. Jaké výjimky jsou akceptovány ze zákazu omezení volného pohybu zboží?
Například veřejný pořádek; veřejná mravnost; veřejná bezpečnost; ochrana zdraví a života lidí a zvířat. [Čl. 36 SFEU]
 
16. Jaká omezení volného pohybu zboží jsou zakázána?
Množstevní omezení vývozu i dovozu, jakož veškerá opatření s rovnocenným účinkem. [Čl.34 až 37 SFEU]
 
17. Vysvětlete podstatu volného pohybu zboží.
Jedná se o jednu ze čtyř základních svobod – svobodná možnost volného pohybu bez diskriminace na území unie. [Čl.28 a 29 SFEU]
 
18. Jaký je rozdíl mezi článkem 34 a 36 SFEU?
34 zakazuje množstevní omezení dovozu
36 upravuje případná omezení
 
19. Vysvětlete následující pojmy:
Evropská unie (Unie): Politická a ekonomická unie -> 27 států; vzniká 1.1.1993; Maastrichtská smlouva.
Právní subjektivita Unie – zakládající smlouvy SEU, SFEU se SAE -> novelizace smluv, přílohy smluv, smlouvy o přistoupení, listina ZPEU. [Čl.47 SEU]
Sekundární právo Unie – akty vytvořené orgány EU nařízení, směrnice, rozhodnutí, nezávazné právní akty -> doporučení, stanoviska a sdělení komise
 
20. Jaké jsou cíle unie?
Podpora míru, hodnot unie a blahobytu obyvatel.
 
21. Princip subsidiarity.
Čl. 5 odst. 3 SEU - Podle zásady subsidiarity jedná unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.
 
22. Jaké je složení Komise?
Čl. 17 odst. 3 SEU
 
23. Jaké jsou hodnoty Unie, na nichž je postavena?
Čl. 2 SEU - Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.
 
24. Vyjmenujte orgány Unie v souladu se SEU.
Evropský parlament, Evropská rada, Evropská komise, Rada, Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální banka, Účetní dvůr. [ Čl.13 SEU]
 
25. Jakým způsobem obecně rozhoduje rada?
Nestanoví-li smlouvy, jinak, rozhoduje kvalifikovanou většinou. [Čl.16 odst.3]
 
26. Jaké druhy žalob projednávají orgány SD EU?
Čl. 19 odst. 3 SEU ; řízení o předběžné otázce, o porušení smlouvy, o prohlášení neplatnosti o nečinnosti, žaloba o náhradu škody.
 
27. Z jakých orgánů se skládá Soudní dvůr Evropské unie?
Soudní dvůr, tribunál a specializované soudy.
 
28. Princip svěřených pravomocí.
Oprávnění příslušného orgánu vykonávat veřejnou moc v oblasti své působnosti zákonem stanovenými právními prostředky.
 
29. Na jaké kategorie se dělí prameny práva EU?
Primární, sekundární a terciální právo.